Skogsarbeidere kan jobbe med ulike oppgaver, men hovedarbeidet er hogst og kjøring av tømmer. I dag benyttes ofte skogsmaskiner til det tyngste arbeidet, men noe skjøtsel skjer også for hånd. Skogsarbeidere kan også drive med administrativt arbeid og planlegging, samt vedlikehold av skogsveier og planting av nye trær.

Utdanning som skogsarbeider

For å bli skogsarbeider, kan du gå yrkesfag på videregående skole. Her tilbys både skogfag og skogbruk, ved flere ulike skoler landet over. De fleste skogsarbeidere er selvstendig næringsdrivere, som tar på seg oppdrag hos skogeiere. Noen er også ansatt i firma. Skal du kjøre skogsmaskin, kreves opplæring i dette, men det finnes også mange skogarbeidere som ikke kjører store maskiner, så mulighetene er mange.

Hvem har bruk for skogsarbeidere?

De fleste skogsarbeidere jobber med hogst og transport av tømmer. Her kan du jobbe for et større firma eller ta på deg oppdrag fra ulike grunneiere. Ofte skjer hogst med maskiner, men det er også et behov for manuell hogst, for eksempel i vernede og sårbare områder eller ved linjerydding og på steder som er uegnet for kjøring med større maskiner.

Skogsarbeidere kan også jobbe for å sikre turstier, ved å felle farlige trær og trimme greiner for å gi bedre framkommelighet. Noen ganger lager skogsarbeidere gapahuker og benker og bord til rasteplasser i populære turområder. Hva oppgaven blir, kan variere med oppdraget.

Hvordan er hverdagen for en skogsarbeider?

Skogsarbeidere må jobbe utendørs, og dagene starter ofte veldig tidlig. Ettersom jobben kan være farlig, er sikkerhet viktig. Det er for eksempel farlig å felle trær i sterk vind, og motorsager og store maskiner må også håndteres på riktig måte for å unngå uhell. Manuell jobbing, som hogst og kvisting, er fysisk krevende. Det er ikke like fysisk krevende å kjøre en skogsmaskin, men ansvaret som følger med er veldig stort.